top of page

TOELATINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BIJ AANMELDING OP PIPITA BASISSCHOOL

 

Hartelijk dank dat u besluit om uw kind bij Pipita aan te melden!

 

Gedurende het gehele schooljaar kunnen kinderen aangemeld worden. Dit kan via de e-mail of door middel van een afspraak op een maandelijkse “informatie/aanmelding dag”.

 

Wilt u eerst een rondleiding?

 

Aanmeldingsprocedure:

 

Er is pas sprake van aanmelding nadat u volgende stappen heeft gemaakt:

  • Via een gemaakte afspraak vindt een gesprek met de ouders plaats (indien zij op het eiland wonen/zijn);

  • Dit formulier dient u ondertekend naar ons toe te sturen;

  • Het aanmeldingsformulier (voor ieder kind apart) vragen wij u in te vullen en ondertekend naar ons toe te sturen;

  • Het inschrijfgeld van Nafl. 400,- is overgemaakt en ontvangen – u kunt dit bedrag storten op MCB rekening #29295504 ten name van Stichting Pipita basisschool onder vermelding van de naam van uw kind of betalen tijdens de afspraak van de aanmelding.

 

Na aanmelding wordt/worden uw kind(eren) op een lijst geplaatst. Wanneer uw kind(eren) nog steeds niet is/zijn geplaatst op 30 mei van het lopende schooljaar, halen wij op verzoek de aanmelding door en retourneren het inschrijfgeld met aftrek van administratiekosten van Nafl.30,- per aanmelding.

 

Is/zijn uw kind(eren) aangenomen en besluit u geen gebruik te maken van de plaatsing, dan wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd. De plaatsing van kinderen geschiedt in volgorde van datum van  aanmelding, waarbij broertjes en zusjes van bestaande leerlingen voorrang hebben.

 

Vervolgprocedure / toelating:

De ouders dienen de onderwijsgegevens van de huidige school van het kind te overleggen.

Dit is: een onderwijskundig rapport, laatste rapportgegevens, laatste LVS gegevens, eventuele handelingsplannen en onderzoeken.

Voor kinderen van groep 1/2 sturen wij  een “Kleuterlijst” en dient u als ouder(s)  en de huidige opvang/school in te vullen en te retourneren.

Een kind voor groep 3 t/m 8 wordt getest om de beginsituatie te bepalen (indien het kind op het eiland woont/is).

 

Daarna vindt bespreking en besluitvorming plaats. Bij deze besluitvorming wordt er ook gekeken naar de samenstelling van de groep waar het kind mogelijk inkomt. Het kan dus voorkomen dat een kind niet aangenomen wordt, terwijl er wel plaats is in de groep. Tot slot vindt er een eindgesprek met de ouders plaats.

Het achterhouden of verzwijgen van relevante gegevens voor het onderwijs over het aangemelde kind kan, ook na plaatsing, een reden zijn tot heroverweging van de plaatsing van het kind.

 

Bij definitieve plaatsing krijgen de ouders een schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging staat tevens de datum waarop vooraf de 1e maand schoolgeld betaald dient te zijn.

Indien de ouders het schoolgeld niet op genoemde datum betaald hebben, vervalt de plaatsing van het kind/ de kinderen.

Na het betalen van het eerste bedrag voor het schoolgeld, hebben de ouders geen recht op teruggave van het schoolgeld bij terugtrekking van de plaatsing.

NB: dit formulier evenals het inschrijfformulier dient u uit te printen en ondertekend naar ons toe te sturen. Deze kunt u vinden onder het kopje inschrijfformulier en aannameprocedure

bottom of page